NA-MA POTI

KRATEK OPIS PROJEKTA

V projektu Naravoslovna in matematična pismenost – spodbujanje kritičnega mišljenja in reševanja

problemov bomo v načrtovanih aktivnostih sledili glavnemu cilju: razviti in preizkusiti pedagoške

pristope in strategije oz. prožne oblike učenja, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij

pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in

drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) otrok/učencev/dijakov od vrtcev do srednjih šol.

V analizi stanja na področju naravoslovja in matematike ugotavljamo probleme in izzive, ki rezultirajo

v potrebah po:

– sistematičnem uvajanju naravoslovne in matematične pismenosti (z vključeno finančno

pismenostjo) po celotni izobraževalni vertikali, z ustreznimi didaktičnimi pristopi (npr. učenje z

raziskovanjem), vključevanjem avtentičnih situacij in povezovanjem naravoslovno-matematičnega

področja z drugimi področji,

– soočanju s kompleksnimi avtentičnimi problemi in s strategijami reševanja le-teh, z več poudarka

na procesnih znanjih in vertikalnem pristopu,

– sistematičnem vertikalnem razvijanju kritičnega mišljenja, z več zahtevnejšimi dejavnostmi,

– premišljenem kroskurikularnem razvijanju digitalne pismenosti v okviru vseh pismenosti, s

poudarkom na avtonomni rabi IKT za reševanje problemov ter algoritmičnem mišljenju,

– ukvarjanju z odnosi do naravoslovja in matematike na vseh ravneh in vpeljevanju ustreznih

didaktičnih pristopov za dvig motivacije,

– sistematičnem in rednem povezovanju med strokovnimi delavci v VIZ za kvalitetnejše dosežke

učencev.

V ta namen bomo v projektu analizirali stanje naravoslovne in matematične pismenosti na VIZih. Na

osnovi opredeljenih elementov naravoslovne in matematične pismenosti z opisniki bomo razvili in

preizkusili didaktične pristope in strategije za vertikalno in horizontalno udejanjanje teh elementov na

vseh ravneh znanja v posameznih starostnih obdobjih. Kritično mišljenje v naravoslovni in

matematični pismenosti bomo krepili s poudarkom na argumentiranju, metakognitivnem razmišljanju

in medijski kritičnosti. Izboljševali bomo strategije interdisciplinarnega reševanja kompleksnih

avtentičnih problemov in učenja z raziskovanjem. Premišljeno vključevali in uporabljali IKT za

vzpostavitev prožnih in inovativnih učnih okolij, igrifikacijo, programiranje, razvijanje logičnega in

algoritmičnega mišljenja. Poudarjali bomo aktivno vlogo vsakega učenca in sodelovanje po načelih

formativnega spremljanja ter personalizacijo ter izboljševali odnos učencev do naravoslovja in

matematike. Napredek naravoslovne in matematične pismenosti učencev bomo spremljali in

evalvirali, pripravili vertikalne izvedbene kurikule VIZ za naravoslovno in matematično pismenost s

strategijami prožnih oblik učenja ter vzpostavili sodelovalno timsko delo na VIZ in regijske mreže VIZ

v območnih enotah ZRSŠ za prenašanje izkušenj in obetavnih praks. Pri projektnih aktivnostih bomo

izhajali tudi iz rezultatov in gradiv preteklih projektov s področja naravoslovja in matematike.

Vse aktivnosti projekta bodo izhodišče za pripravo priporočil za razvoj naravoslovne in matematične

pismenosti v VIZ po vertikali.

(VIR: IZ PRIJAVNICE PROJEKTA)