ŠOLSKI SKLAD GIMNAZIJE NOVA GORICA

Šolski skladi srednjih šol so postali obvezni leta 2008. Na Gimnaziji Nova Gorica je sklad pričel delovati s Sklepom o ustanovitvi šolskega sklada Gimnazije Nova Gorica 13. 10. 2008.

Iz sredstev šolskega sklada se financirajo:

  • dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev ,
  • nakup nadstandardne opreme in financiranje dejavnosti za zviševanje standarda pouka.

Šolski sklad pridobiva sredstva iz prostovoljnih prispevkov staršev, donacij, zapuščin in drugih virov. Upravlja in vodi ga Upravni odbor  ki je sestavljen iz 3 predstavnikov staršev, 3 predstavnikov delavcev šole in 1 predstavnika dijakov. Predsednik upravnega odbora je ga. Martina Pavlin, predstavnica staršev. S poslovanjem šolskega sklada se redno seznanjajo dijaška skupnost Gimnazije, svet staršev in svet zavoda. Pri nabavah iz sredstev šolskega sklada se vedno upoštevajo predlogi dijakov, staršev in zaposlenih na šoli. Upravni odbor šolskega sklada Gimnazije je predlagal, Svet staršev pa potrdil prostovoljni minimalni prispevek, ki ga starši poravnajo po položnicah in od leta 2018  znaša 20,00€. O delovanju sklada so starši obveščeni na roditeljskih sestankih in sestankih sveta staršev. Delovanje Šolskega sklada podrobneje določajo Pravila šolskega sklada.

Predloge za nabave iz sredstev šolskega sklada se pričnejo zbirati v mesecu maju za naslednje šolsko leto. Predloge dijakov zbirajo oddelčne skupnosti in jih nato uskladijo in določijo prioritete na sestanku dijaške skupnosti, starši na roditeljskih sestankih in sestanku sveta staršev, delavci šole na pedagoških konferencah. Vse predloge se obravnava na UO ŠS in se nato s konsenzom predlaga UO Šolskega sklada. Od šol. l. 2014/15 se načrti porabe sredstev pripravljajo za šolsko leto.

Člani UO šolskega sklada v mandatnem obdobju 29. 3. 2018 – 28. 3. 2022

Načrti porabe sredstev iz šolskega sklada:

2017/18; 2016/17; 2015/16;  2014 (2014/15); 2013; 2012; 2011

Poročila o delu Šolskega sklada:

2017/18; 2016/17 2015/16; 2014/15;  2013/14; 2012/13; 2011/12

Poročila o porabi sredstev iz šolskega sklada:

2017/18 ; 2016/17; 2015/16; 2014; 2013; 2012; 2011

S svojim prispevkom starši uresničujejo male in velike želje svojih otrok – naših dijakov in prispevajo h kvalitetnejšemu pouku in izvedbi dodatnih nadstandardnih dejavnosti. Verjamemo, da bodo s svojimi prostovoljnimi prispevki pomagali še naprej.

 

 

DOBRODELNI SKLAD ZLATI OREH

Na Gimnaziji Nova Gorica že vrsto let deluje dobrodelni sklad »Zlati oreh«. Sredstva, ki so zbrana v njem, so namenjena socialno šibkejšim dijakom gimnazije za sofinanciranje šolskih ekskurzij, dodatnih učnih pripomočkov, slovarjev in reševanju drugih socialnih stisk. Delo dobrodelnega sklada vodi odbor, sestavljen iz delavcev šole.

Kljub dolgoletnemu delovanju dobrodelnega sklada njegovo delovanje ni bilo formalno urejeno, zaradi česar je občasno prihajalo do težav. Zato smo se na šoli odločili sklad formalizirati. V smislu zakona lahko to naredimo tako, da svet zavoda sprejme sklep o ustanovitvi dobrodelnega sklada, kjer sta določena namen ustanovitve in način delovanja sklada, sestava in pristojnost organov sklada, način zagotavljanja in razpolaganja s sredstvi sklada, načini prijavljanja, ugotavljanja in odločanja o pomoči ter nadzor nad delovanjem sklada.

Sklep o ustanovitvi smiselno sledi zakonodaji in primerljivim dokumentom javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov, do katerih smo lahko dostopali. Usklajen je na nivoju šole, s predlogom sklepa so bili seznanjeni in z njim v celoti soglašali tudi člani Sveta staršev Gimnazije Nova Gorica na svojem 4. sestanku v šol. l. 2014/15, ki je potekal 19. 5. 2015.

Svet zavoda Gimnazije Nova Gorica je Sklep o ustanovitvi dobrodelnega sklada »Zlati oreh« sprejel na svoji 25. seji dne 20. 5. 2015. Sklep je stopil v veljavo 21. 5. 2015.

Spremembe v načinu vlaganja in obravnave vloge za denarno pomoč

  • Natančno izpolnjeno vlogo za dodelitev denarne pomoči je potrebno skupaj z vsemi zahtevanimi dokumenti poslati v zaprti kuverti na naslov šole s pripisom »Za zlati oreh« ali oddati v zaprti kuverti na tajništvo šole, ravno tako s pripisom »Za zlati oreh«.
  • Vlog poslanih elektronski pošti odbor sklada ne bo obravnaval, ravno tako ne bo obravnaval nepopolnih vlog.
  • Odločbo o dodelitvi denarne pomoči bo vlagatelj prejel priporočeno po pošti v roku 30 dni od prejema vloge po pošti ali na tajništvu.
  • Priporoča se, da starši že na začetku šolskega leta, ko so v letnem delovnem načrtu objavljene dejavnosti šole (šola v naravi, ekskurzije, izmenjave, interesne dejavnosti ipd.) razmišljajo o možnosti dodelitve pomoči in vlogo oddajo že takrat. Tako se bo glede na sredstva v dobrodelnem skladu lahko načrtovalo porabo v tekočem šolskem letu.

 Za dodatne informacije v zvezi z dobrodelnim skladom se lahko obrnete po elektronski pošti na skrbnico sklada Jožico Nudsdorfer na e-naslovu jozica.nusdorfer@gimng.si.